Protocollen

Integriteits- en gedragscode

Integriteits- en gedragscode

Octant wil leerlingen en medewerkers in een veilige omgeving de kansen te bieden om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen (worden).  Om die veilige omgeving te borgen, hebben we een aantal regelingen en afspraken vastgelegd. In de integriteits- en gedragscode staat beschreven hoe we verwachten dat medewerkers en andere betrokkenen omgaan met collega’s, kinderen, ouders en eigendommen van Octant en wat we onder integer handelen verstaan. 

Download integriteits- en gedragscode

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Veel klachten over de dagelijkse gang van zaken op onze scholen worden in onderling overleg met de medewerkers op een juiste wijze afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Contactgegevens schoolcontactpersoon: zie schoolgids.
Contactgegevens onafhankelijke vertrouwenspersoon: mw. W. Vink (e) wvink6161@gmail.com

Download klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft. Personen die melding doen van misstanden verdienen alle waardering. De praktijk laat echter zien dat de klokkenluider een kwetsbare positie heeft. Ook het primair onderwijs verdient een goede klokkenluidersregeling. 

Contactgegevens onafhankelijke vertrouwenspersoon: mw. W. Vink (e) wvink6161@gmail.com

Download klokkenluidersregeling

Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen

Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen

Schooldirecties en medewerkers worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal eenvoudig te verhelpen is. Ook kunnen medewerkers door ouders of verzorgers worden verzocht medicijnen aan leerlingen toe te dienen. Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Download regeling medicijnverstrekking en medisch handelen