Wie wij zijn

Octant is ambitieus. Wij streven continu naar verbetering en groei. Wij vinden het belangrijk om kwalitatief, modern onderwijs te bieden, passend bij ieder kind. Digitale vaardigheden en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers en ook onze medewerkers zijn nooit uitgeleerd. Zo zijn onze scholen een fijne plek voor iedereen.

Octant ambitieplan 2019-2023

Octant ambitieplan 2019-2023

Als reizigers onderweg. Dat is de titel van ons ambitieplan voor de komende vier jaar.

Om kwaliteit te blijven garanderen en ons onderwijs verder te ontwikkelen in de komende jaren, heeft Octant ambities geformuleerd. De visie, de missie en de kernwaarden van Octant zijn leidend voor die ambities.

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit plan. We werken hard om deze ambities te verwezenlijken.

 

Download ambitieplan

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021


Het kalenderjaar 2021 begon zoals het jaar 2020 is afgesloten, namelijk met een sluiting voor de scholen en kinderopvang door Covid-19. Ook het lerarentekort speelt een grote rol. Dit vraagstuk vraagt veel inspanning en flexibiliteit van medewerkers en managementteams in de scholen.

Toch vonden ingezette organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen in de scholen en stichtingsbreed voortgang, maar wel in een aangepast tempo. Dit jaar hebben we vooral in 'de crisisstand' gestaan. Ondanks dat zijn er mooie ontwikkelingen ingezet of voortgezet zoals professionalisering, de Taskforce NPO, de beïnvloeding van het lerarentekort. Daarnaast is het afscheid van de directeur-bestuurder en de benoeming van de opvolger van betekenis geweest voor de hele organisatie. U leest het allemaal in het jaarverslag.
 

Download jaarverslag

Over ons

Octant telt negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over tien locaties in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag. Ons belangrijkste doel is de individuele talenten van de circa 2.700 leerlingen (en 250 medewerkers) tot hun recht laten komen. Op onze scholen doet ieder kind ertoe. Daarom leren we onze kinderen om hun eigen keuzes te maken. Op die manier zijn onze leerlingen klaar voor de toekomst. En die is prachtig!

Missie en visie

Onze visie is gebaseerd op 'samen bereik je meer'. Voor leerlingen, ouders en medewerkers. We streven er naar om het beste uit onze leerlingen te halen. 'Groei' vinden we dan ook belangrijk. Onze kernwaarden zijn leidend voor ons handelen: Elke Octantschool vult de Octant kernwaarden op hun eigen manier in. Alle negen scholen hebben daarmee dezelfde uitgangspunten en hun eigen identiteit. 

Octant basisscholen

Ontdekkend leren

Kinderen leren met elkaar en van elkaar. Bovendien wordt de moderne maatschappij de school binnengehaald door extra aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden. Technologie (laptop, tablet, computer) speelt daarin een belangrijke rol.

Zelfbewustzijn

De leerlingen hebben grip op hun eigen leerproces en leren verantwoording nemen voor hun eigen gedrag. Ze weten wat ze kunnen en willen bereiken en weten hoe ze dat kunnen bereiken. Ook onze leraren zijn nooit uitgeleerd en werken planmatig aan de verbetering van hun eigen kennis- en kwaliteitsniveau.

Duurzaam samen

De ander leren kennen en van daaruit samen leren en samenwerken. Zo werken we samen in de klas, in de school, met ouders en met alle partners die we nodig hebben om een goed onderwijsaanbod neer te zetten.  Onze kernwaarden ervaren we als kracht om onze ambities voor de toekomst te kunnen waarmaken.

Het ontstaan van Octant

Al voordat in 1917 wettelijk bepaald werd dat openbaar en bijzonder onderwijs gelijkwaardig zijn en recht hebben op dezelfde financiële steun van de overheid, ontstonden er in Pijnacker en Nootdorp initiatieven om te komen tot de stichting van christelijke scholen. In 1908 wilde het gereformeerde deel van Pijnacker een eigen school stichten. Zij kregen daartoe echter geen toestemming. Een maand later (1909) werd de 'Nederlandsche Hervormde Schoolvereeniging' opgericht met als doel 'het verkrijgen van eene school met den Bijbel'. Deze school kwam aan de Stationsstraat te staan. De gereformeerde kinderen gingen voorlopig naar een school in Berkel.

Het ontstaan van Octant
Octant basisscholen

De eerste Gereformeerde school

In 1920 werd de eerste Gereformeerde school gesticht, een drieklassige school aan de Zuidweg (Koningshof) in Pijnacker. Eigenaar was de Gereformeerde Schoolvereniging in Pijnacker en Nootdorp. De oudste school van Octant is in 1969 omgedoopt tot Beatrixschool. Ook in Delfgauw (CNS Delfgauw) en Oude Leede (Margrietschool) kwamen scholen, gesticht door de Hervormde Schoolvereniging. Later zijn deze twee scholen gefuseerd tot Triangel die nu in Delfgauw te vinden is.

In 1970 zijn de Hervormde en Gereformeerde schoolverenigingen gefuseerd. Deze fusie kreeg een vervolg na de gemeentelijke herindeling van Pijnacker en Nootdorp waarna ook de Regenboog onderdeel zou uitmaken van deze besturenfusie. In de jaren daarna is de stichting verder gegroeid met het stichten van een aantal nieuwe scholen in Pijnacker-Zuid en Den Haag (Ypenburg).

Octant basisscholen

Bestuur en toezicht

Bestuur en intern toezicht is bij Octant vormgegeven volgens het 'Raad van Beheermodel'. Daarbij is sprake van een scheiding van de functies ‘bestuur’ en ‘intern toezicht’. Het uitvoerend bestuur is bij Octant in handen van de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder en het toezichthoudend bestuur vormen samen het bestuur van Octant en vormen naar buiten toe een bestuurlijke eenheid. De taken en bevoegdheden zijn echter verdeeld doordat het toezichthoudend bestuur toezicht houdt op de uitoefening van de taken die aan de directeur-bestuurder zijn toebedeeld. De leden van het toezichthoudend bestuur krijgen jaarlijks een onkostenvergoeding. 

Het Raad van Beheermodel wordt ook wel een one tier- (eenlaags) model genoemd, omdat er sprake is van één bestuurlijk orgaan waar binnen de taken zijn verdeeld.

Over scholenbestuur Octant
Medezeggenschap Octant

Medezeggenschap

Op de Octantscholen worden voortdurend beslissingen genomen. Ze gaan over zaken die te maken met het onderwijs of met de school zelf. Deze beslissingen hebben invloed op leerlingen, ouders en medewerkers. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) heeft de overheid geregeld hoe alle betrokkenen mee kunnen denken en beslissen. Dit gebeurt in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

In de (G)MR worden met de schooldirectie en het schoolbestuur overlegd over: de kwaliteit en verbetering van het onderwijs, het formatieplan,  personeelszaken (vacatures, scholing leraren), het school(jaar)plan, de schoolgids, de besteding van geld en het onderhoud van het gebouw. 

Meer informatie over medezeggenschap van uw school vindt u op de website van de school of in de schoolgids. De GMR is te bereiken via: gmr@octant.nl

Medezeggenschap Octant

Raad van Beheer

Directeur-bestuurder
Dhr. Harry Bosma

Toezichthouders
Dhr. Marco Boender (voorzitter)
Mw. Dineke Melker (vicevoorzitter)
Mw. Jessica van Ruitenburg (lid)
Mw. Natascha Niemeijer (lid)
Dhr. Jasper Spanbroek (lid)

GMR

Leden
Oudergeleding
Dhr. Gert-Jan Jense
Dhr. Tim Fluitman
Dhr. John Starke
Dhr. Rolf Ypma

Lerarengeleding
Mw. Yvonne Beurmanjer
Mw. Ilse van Haagen
Mw. Danielle van Spengen
Mw. Tjitske Veldkamp